Privacyverklaring

Privacyverklaring Eric Rockx Assurantiën

Eric Rockx Assurantiën respecteert de privacy van relaties, prospects, ex-cliënten en gebruikers van deze website. Persoonlijk informatie die u verschaft, wordt vertrouwelijk behandeld. Hieronder leest u hoe er met uw persoonsgegevens omgegaan wordt. Het kantoor verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens

Eric Rockx Assurantiën verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Vanuit de wet- en regelgeving zijn we verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken in onze systemen, zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan u en u ons gegevens verstrekt.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van:

 • het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor verzekeringen
 • het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (witwassen, identiteitsfraude, etc)
 • het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:

 • uw voor- en achternaam
 • uw adres
 • uw telefoonnummer
 • uw emailadres
 • overige financiële en persoonlijke gegevens
 • gegevens van lopende financiële producten
 • bijzondere gegevens betreffende gezondheid en strafrechtelijk verleden

 

Bijzondere persoonsgegevens

Soms hebben wij, om onze dienst goed te kunnen verlenen, bijzondere gegevens van u nodig. Bijvoorbeeld inzake de gezondheid bij de aanvraag van sommige financiële producten (AOV, uitvaart, etc). Zijn aanvullend zelfs medisch inhoudelijke gegevens nodig, dan zal er middels een machtiging toestemming gevraagd worden (door verzekeraar). Duidelijk moet dan zijn welke gegevens waarom nodig zijn. Daarnaast wordt bij het aangaan van verzekeringsovereenkomsten normaliter voorafgaand gevraagd naar het eventuele strafrechtelijke verleden (over de afgelopen 8 jaar) van een relatie. Mijn backoffice BSB kan in verband met een verantwoord acceptatiebeleid gegevens raadplegen bij de Stichting CIS in Den Haag (Centraal Informatie Systeem). Dat is door verzekeraars opgericht  om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, dan wel op grond van de wet vereist is. In de regel zal 5 jaar zijn na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst.

Uw rechten

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, als u die gegevens misschien wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Indien gewenst kunt u middels een schriftelijk verzoek uw persoonsgegevens laten verwijderen. Binnen 4 weken wordt op uw verzoek gereageerd.

Delen met derden

Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie kan het zijn dat wij (persoons)gegevens delen met serviceproviders (backoffice BSB), verzekeraars, schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, zorgverleners, Kifid en toezichthouders. Dit gebeurt op basis van de verzekeringsovereenkomst of op basis van een wettelijke grondslag. Bij deze ontvangers heeft u dezelfde rechten als binnen ons kantoor.

Beveiliging

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens door maximale technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons opnemen. Op deze website staan hyperlinks naar andere websites van derden. Dit privacy-statement is daarop niet van toepassing; Eric Rockx Assurantiën draagt geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites, noch van de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarvoor het privacy-statement van de website die u bezoekt.

Klachten

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan proberen we daar samen uit te komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich te allen tijde wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, 0900-2001201, info@autoriteitpersoonsgegevens.nl  Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.

 

Geleen, 17 september 2018

Eric Rockx Assurantiën

 

De Asselen Kuil 10

6161 RD Geleen

046-4107766