Sitting on Knowledge

Dienstverleningsdocument

Eric Rockx Assurantiën, De Asselen Kuil 10, 6161 RD Geleen, www.ericrockx.nl,

Telefoonnummer: 046-4107766, E mail: info@ericrockx.nl

Mijn kantoor (in nauwe samenwerking met mijn backoffice BSB Assuradeuren) hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bied ik u via mijn backoffice BSB Assuradeuren voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast informatie over dit product, ook een beschrijving van onze gezamenlijke dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Deze informatie treft u hierna aan.

Belangrijk

Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van mijn kantoor of om een bepaald financieel product met een financiële instelling (verzekeraar of bank) te sluiten.

Op het moment dat ik juridisch bindende afspraken met u maak omtrent onze dienstverlening en/of mijn beloning, leg ik dit via een aparte overeenkomst met u schriftelijk vast.

Toezichthouder AFM

De AFM houdt krachtens de wet, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Mijn kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12016701. Het register van financiële adviseurs kunt u raadplegen op www.afm.nl .

Mijn dienstverlening

Ik ben adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen. Inzake hypotheken, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële diensten doe ik een beroep op mijn backoffice BSB Assuradeuren of op gecertificeerde en onafhankelijke Financial Planners. Zij hanteren ditzelfde dienstverleningsdocument.

Zowel Eric Rockx Assurantiën als BSB Assuradeuren als de ingeschakelde Financial Planners adviseren en bemiddelen, dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Vervolgens kunnen wij ook voor u bemiddelen bij een financiële aanbieder. Dit houdt in dat wij u begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op. U kunt dan via onze bemiddeling dit financiële product afsluiten.

Zelf bemiddel en adviseer ik voornamelijk in eenvoudige producten, zoals bijvoorbeeld een autoverzekering of een inboedel- en opstalverzekering. Indien u mij om advies vraagt over een complex product (zoals levensverzekeringen, hypothecaire kredieten en beleggingsrekeningen), doe ik een beroep op gecertificeerde Financial Planners en Hypotheekadviseurs van mijn backoffice BSB. Samen gaan wij eerst uw klantprofiel opstellen. Dit is wettelijk verplicht  en houdt in dat wij u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie.

Daarnaast brengen wij uw kennis, ervaring en uw doelstellingen op financieel gebied in kaart en stellen uw risicobereidheid vast. Op basis van dit klantprofiel geven wij u dan een passend advies over de financiële producten die u naar onze mening nodig heeft en die op de markt  door financiële instellingen (verzekeraars of banken) worden aangeboden. Heeft u een keuze gemaakt dan kunnen wij contact leggen met de desbetreffende aanbieder(s) en de financiële overeenkomst(en) tot stand brengen. Tijdens de looptijd van de financiële overeenkomst(en) houden wij u op de hoogte van wezenlijke wijzigingen in de door u afgesloten producten.

Mijn relatie met aanbieders:

Mijn kantoor resp. BSB Assuradeuren doet zaken met verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. 

  1. Wij behoren geheel tot de groep van : Ongebonden en selectieve bemiddelaars. Wij baseren ons advies op een analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare financiële producten. 
  1. Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in zowel mijn onderneming, als ook in die van BSB.
  1. Via mijn backoffice BSB kan ik beschikken over een volmacht van één of meer verzekeringsmaatschappij(en). Dit houdt in dat wij van deze verzekeringsmaatschappij(en) de bevoegdheid hebben gekregen om namens hen te handelen. Hierdoor zijn wij onder meer bevoegd om zelfstandig nieuwe verzekeringen te accepteren en schades af te wikkelen. Op de website van BSB kunt u zien van welke verzekeraars wij een volmacht hebben.

 

Informatie over onze beloning

U betaalt voor mijn dienstverlening via de premie (provisie) of via een declaratie (fee) of een combinatie van beide.

Beloning op basis van provisie

Mijn beloning is onderdeel van de premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeer ik u hierover vooraf.

Beloning op basis van declaratie (fee)

In plaats van provisie, spreek ik met u een tarief (fee) af voor mijn (of mijn ingehuurde)  dienstverlening op basis van declaratie. Dit kan op basis van het aantal uren of via een standaardtarief.

Daarnaast betaalt u voor het product zelf een premie, rente of inleg.

U vindt de geldende tarieven in bijlage 1

Voordat ik aan een opdracht begin, geef ik u een indicatie van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn en stel u hiervan op de hoogte. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stel ik u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.

Aanvullende beloningsinformatie

De wetgever verplicht mij de beloning die ik ontvang voor financiële producten waarmee u vermogen opbouwt, of voor hypotheken, aan u te melden. Via dit dienstverleningsdocument informeer ik u voor dergelijke producten over de bandbreedte waarbinnen de minimale en maximale hoogte van de beloning valt. In bijlage 1 vindt u een overzicht van deze bandbreedtes per productcategorie.

Als ik diensten verleen (in samenwerking met BSB) op basis van declaratie (fee) dan treft u in bijlage 1 de dan geldende uurtarieven aan.

De daadwerkelijke hoogte van de beloning is afhankelijk van het financiële product dat u afsluit en/of het aantal uren aan diensten dat er is verleend. U wordt  uiterlijk vóór het afsluiten van het financiële product, schriftelijk over het exacte nominale bedrag van deze beloning geïnformeerd. Indien dit bedrag niet valt binnen de in bijlage 1 opgegeven bandbreedte, dan zal ik u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.

Klachtenprocedure

Ik doe mijn uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over mijn dienstverlening dan verzoek ik u mij daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze bij mij opvragen.

Komen wij er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Kifid

Postbus 93157
1509 AG  Den Haag

info@kifid.nl

www.kifid.nl

Mijn aansluitnummer bij Kifid is 300.012229.

Mijn kantoor heeft zich niet geconformeerd aan het bindend advies van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U kunt zich ook tot de burgerlijke rechter wenden.

Persoonsgegevens

Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zal ik gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Bijlage 1

Bandbreedtes van de tarieven

Mijn dienstverlening bestaat uit advies en bemiddeling. Met behulp van dit document geef ik u inzicht in de kosten van mijn dienstverlening, in samenwerking met BSB, met betrekking tot vermogensopbouwende producten en hypotheken.  Er wordt dan gewerkt met de volgende tarieven, waarmee u de kosten van de dienstverlening betaalt :

–      Uurtarief

  • Standaardtarief
  • Product gerelateerd tarief

Uurtarief (fee)

De uurtarieven zijn als volgt:

– senior financieel adviseur             € 125,-

– financieel adviseur                          € 100,-

– administratief medewerker           € 45,-

Voorafgaand aan het adviestraject wordt met u het aantal uren afgesproken dat wij in rekening zullen brengen voor de betreffende dienstverlening.

Standaardtarief

Voor hypotheekbemiddeling kunt u kiezen voor een vooraf vastgestelde vaste vergoeding. Deze vergoeding is gebaseerd op het hele aanvraagtraject tot en met passeren akte. Advies en wijzigingen na passeren akte kunnen apart in rekening worden gebracht. Voor bemiddeling in AOV wordt 490 euro in rekening gebracht (daarna jaarlijks tbv zorgplicht 10% van de premie met maximum van 300 euro per jaar). Voor bemiddeling voor een uitvaartpolis staat een tarief van 150 euro en voor een ORV 250 euro.

Product gerelateerd tarief

U betaalt mijn kantoor een vergoeding voor het advies en de bemiddeling, via de premie (bij een verzekering) of via de maandlasten (bij een hypothecair krediet). Mijn kantoor ontvangt van de bank of verzekeraar een deel van de premie als product gerelateerd tarief.

Zodra duidelijk is welk product u via mijn kantoor resp. backoffice BSB gaat afsluiten, dus voordat u de offerte definitief ondertekent, wordt u het exacte, nominale bedrag aan vergoeding die voor het advies en de bemiddeling ontvangen wordt, aan u bekend gemaakt. Om u nu al inzicht te geven in de kosten die u mogelijk gaat maken voor mijn dienstverlening, treft u hierna een overzicht aan van wat ik minimaal en maximaal per productsoort aan beloning ontvang.

De uiteindelijke, exacte vergoeding is afhankelijk van het type product, het premiebedrag of de koopsom en de looptijd van het product. Indien dit bedrag niet valt binnen de opgegeven bandbreedte, dan zal ik u hier vooraf tijdig op wijzen en de afwijking toelichten.

Tabel 1:

tabel

*   Gedurende de looptijd van het contract

** Kosten na advies en bemiddeling worden apart in rekening gebracht