Beëdigd

Gedragscode

 1. Inleiding
  De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is binnen de bedrijfstak een code opgesteld. Deze code schrijft voor aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan en advisering van klanten. Mijn kantoor heeft deze code onderschreven. In mijn voorlichting tracht ik dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code. De complete tekst van deze gedragscode kunt u o.a. vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl
 2. Wat is Eric Rockx Assurantiën ?
  Eric Rockx Assurantiën is een op 12-4-2007 opgericht assurantiekantoor dat bedrijven en particulieren helpt bij het vinden en afsluiten van verzekeringen. Het komt voort uit InQuisitive V.O.F. dat eerder per 1-7-2005 was opgericht en per 30-4-2007 is opgesplitst in 2 eenmanszaken. Mijn adres is: De Asselen Kuil 10, 6161 RD Geleen.
 3. Wat doet Eric Rockx Assurantiën
  1. Algemeen
  Uit hoofde van mjin werk beschik ik over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.
  2. Specifiek
  a. ik adviseer u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product;
  b. ik  controleer de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
  c. tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven op de polis;
  d. mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.
 4. Wat verwacht ik van ?
  1. In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
  2. Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan mij of de verzekeraar doorgeeft.
  3. Ik verwacht van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u mij dan even. Ik zal het controleren en zo nodig laten corrigeren.
 5. Mijn bereikbaarheid
  1. Eric Rockx Assurantiën is op werkdagen van 9.00u tot 17.30u geopend en bij noodgevallen
  ’s avonds en in het weekend telefonisch te bereiken onder nr. 0650525738.
  2. Als ik niet (direct) bereikbaar ben kunt u de aanwijzingen op het antwoordapparaat volgen.
  3. Tijdens afwezigheid in vakantieperiodes kunt u de aanwijzingen op mijn antwoordapparaat volgen of direct contact opnemen met mijn Back Office BSB, telefoonnummer 046 4230231.
 6. De premie
  Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. De algemene regeling is dat premies rechtstreeks aan de verzekeraar cq BSB worden betaald. Als daarvan afgeweken wordt, maak ik daarover vooraf een afspraak.
 7. Mijn relatie met verzekeraars.
  Ik ben volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat ik in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar ik een agentschap of subagentschap van heb, kan adviseren. Geen van de aandelen van Eric Rockx Assurantiën is in handen van een verzekeraar. Dat neemt niet weg dat ik niet met alle verzekeraars zaken doe. Bij mijn advies ga ik uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars. Een lijst met namen van verzekeraars met wie ik zaken doe, zend ik u op aanvraag toe.
 8. Hoe wordt Eric Rockx Assurantiën beloond?
  Ik ontvang van (de) maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeer ik u hierover vooraf. Voor complexe producten (w.o. AOV, ORV, uitvaart) waarvoor een provisieverbod geldt, werk ik op uurtarief. Daarvoor verwijs ik u naar het Dienstvereningsdocument dat bij dat adviestraject wordt aangereikt.
 9. Mijn kwaliteit
  1. Eric Rockx Assurantiën is ingeschreven bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten), onder vergunningnummer 12016701. Registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
  2. Eric Rockx Assurantiën is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 14094345.
  3. Eric Rockx Assurantiën is ingeschreven bij het KIFID (klachteninstituut Financiële Dienstverlening)
  4. Ik ben in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Schouten Insurance.
 10. Beëindiging relatie
  U hebt het recht om op elk moment de relatie met Eric Rockx Assurantiën te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook ik kan het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.
 11. Klachten?
  Als u een klacht heeft over een afhandeling of mijn werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van mijn dienstverlening, verzoek ik u mij daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht neem ik snel contact met u op. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke KIFID, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel. 0900 3552248, e-mail: info@kifid.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden.
 12. Datum/volgnummer
  Volgnummer 3, opgesteld te Geleen 17-09-2018